תנאי שימוש

תאריך עדכון: 13/12/2018

תנאי שימוש אלה מפרטים את התנאים וההגבלות לשימוש באתר האינטרנט (להלן: "האתר") ובשירותים המוצעים בו (וביחד עם האתר - "השירותים"), ומהווים הסכם משפטי מחייב בין משתמש האתר ( להלן: "אתה" או "המשתמש") לבין ריץ אנד רויאל שוקי הון בע"מ (להלן: "החברה" או "אנחנו").

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

גישתך לאתר והשימוש בשירותים כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, המהווים יחד מהווים מסמך משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה. השימוש בשירותים ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, אנא הימנע מלעשות כל שימוש בשירותי החברה.

תיאור האתר

האתר מציע שירותי הקצאת אשראי ללקוחות פרטיים ועסקיים ומיועד לשימוש גולשים מתעניינים ולקוחות החברה. האתר כולל בתוכו אזור אישי לנוחיות ושימוש לקוחות החברה, המאפשר ביצוע פעולות וצפייה בפעולות.

קניין רוחני ורישיון למשתמש

האתר (כולל התוכן, העיצוב, הקוד שלו, האיורים המופיעים בו, וכיו"ב) מוגן על ידי חוק זכויות יוצרים והינו רכושה הבלעדי של החברה. בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך בזאת רישיון שימוש אישי מוגבל, לא בלעדי ובלתי ניתן להעברה ו/או להמחאה, לשימוש האתר והשירותים המוצעים בו. בנוסף, החברה הינה הבעלים הבלעדי של שמה, הלוגו שלה ושל כל תכונה מזהה אחרת של האתר.

הרשמה לאזור אישי

עם כניסתך לאזור האישי בפעם הראשונה, עליך להזין כתובת דוא"ל מעודכנת ולבחור שם משתמש וסיסמה. הנך נדרש לבחור סיסמה "קשה לניחוש וקלה לזיכרון", בהתאם למדיניות הסיסמאות שתוצג בפניך בעת בחירת הסיסמא. בנוסף, תוכל להיכנס לאזור האישי באמצעות ה-Facebook שלך. אם בחרת להירשם לאזור האישי באמצעות שם משתמש וסיסמה, בכל כניסה תתבקש להזדהות על ידי המזהה הייחודי והסיסמה שבחרת. לחלופין, תהיה באפשרותך לבחור באפשרות התחברות אוטומטית ("זכור אותי") באמצעות מתן הוראת זיכרון למערכת לשמור את פרטי ההתחברות שלך. בעת הכניסה לחשבונך באזור האישי, תוכל לצפות בפעולות שביצעת ולבצע פעולות נוספות. שים לב, עליך לשמור על סיסמתך חסויה ולא לגלותה לאף אחד. הנך נדרש לדווח לחברה על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלך על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים המתאימים.

במידה ושכחת את הסיסמה, תוכל ללחוץ על כפתור "שכחתי סיסמה" ותקבל הודעה לאיפוס הסיסמא לכתובת המייל הרשומה במערכות החברה.

לתשומת ליבך, זהותך מבוססת על כתובת הדוא"ל המעודכנת במערכות החברה ועליך להודיע לצוות התמיכה באתר על כל שינוי בפרטים בכתובת מייל info@bt360.biz.

לתשומת ליבך, כי אם אינך מתנתק מהאתר ו/או מכשיר הנייד שלך לא אותחל, ההתחברות האוטומטית תיושם גם במקרה וכרטיס ה-SIM יוחלף. לכן, במידה והנך מעביר את מכשיר הנייד שלך לאדם אחר, גם אם אותו אדם משתמש בכרטיס SIM שונה, אנא וודא את התנתקותך מהאתר או אתחל את המכשיר לפני מסירתו.

אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים רבים ברמה הארגונית, התשתיתית והיישומית על מנת להגן על המידע האישי שלך. עם זאת, במידה ויצרת חשבון אישי באתר עליך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על המחשב המשמש לקבלת השירותים לפי המלצותינו דלהלן:

  1. הגדרת מדיניות סיסמאות למחשב ו/או למכשיר ממנו אתה ניגש לאתר לפי הפרמטרים הבאים:

  1. הגדרת שומר מסך אחרי 20 דקות של אי פעילות במחשב.

  2. התקנת אנטי וירוס.

  3. יישום עדכוני אבטחת מידע לפי הנחיות יצרן.

  4. במידה ובחרת באפשרות "זכור אותי", האתר ירשה לך להתחבר באופן אוטומטי (מבלי להקליד את פרטי ההרשמה שלך). במקרה זה וכדי לשמור על פרטיותך, הנך מתבקש להגדיר שומר מסך במחשב או במכשיר הנייד שלך, שבאמצעותו אתה נכנס לאתר, עם סיסמא בעלת שבע (7) ספרות לפחות ולשנותה לכל הפחות כל שישה (6) חודשים.

  5. אנו אף ממליצים לשמור על סיסמתך מוגנת ולא לכתוב אותה בפתקים או להדביקה בסביבת המחשב שלך.

מסירת פרטים

הנך מתחייב למסור פרטים אישיים מדויקים ועדכניים כאשר תידרש לכך. מסירת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין עפ"י דין והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר אותם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מודע ומאשר כי מסירת פרטי זיהוי שגויים או חלקיים לא תאפשר לחברה ולמפעילי השירות לספק לך את השירותים המוצעים בשירות ולחלקיו השונים.

מסירת פרטים פיקטיביים מהווה הפרה של תנאי שימוש זה ועשויה להוות עבירה פלילית. החברה תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה למניעת שימוש לרעה במערכותיה ובשירותים המוצעים על ידה.

שימוש באתר

הנך מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ובהתאם לכל דין, לרבות דיני קניין רוחני וחוקי פרטיות מקומיים.

אינך מורשה להעתיק את האתר ואת התוכן הקנייני שלו. אינך מורשה להשתמש באמצעים אוטומטיים (כגון "רובוטים" או "עכבישים" או כדומה ) במטרה להעתיק את תכני האתר, אלא אם כן פעולה זו נעשית במטרה הבלעדית של הצגת מידע באופן גלוי בפני כל המשתמשים של האתר בתוצאות של מנוע חיפוש כללי (כגון, "GOOGLE ").

אינך מורשה להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או קבצים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע ו/או להפריע לשירות ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהם ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג' כלשהו.

השימוש באתר אפשרי באמצעות מחשב ו/או מכשיר נייד אשר תואמים את דרישות השירותים. החברה אינה אחראית לכך כי השירותים יהיו תואמים למחשב ו/או למכשיר הנייד אשר ברשותך.

החברה תהא רשאית לחסום את הגישה של כל משתמש בכל זמן נתון, במידה והחברה מאמינה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי השימוש מעיד על הפרה של תנאי השימוש של הסכם זה או כי פעילות המשתמש באתר עשויה להיחשב כהפרה לפי כל דין.

שיפור/פיצוי

הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, שיגרמו לחברה עקב הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לכל דין בקשר לאתר.

כוח עליון

כל עיכוב או חסימת גישה לאתר בשל כוח עליון, כגון מלחמה, שביתה, שריפה, הפסקת חשמל, מזג אוויר וכיו"ב, לא ייחשב כהפרה של הסכם זה ע"י החברה ולא יקנה לך פיצויים ו/או זכות תביעה.

שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את תנאי השירות בכל זמן נתון על ידי פרסום גרסה מעודכנת באתר. השינויים בתנאי השירות ייכנסו לתוקפם בתוך עשרה (10) ימים מיום עדכון המסמך, והמשך השימוש שלך באתר לאחר עשרת הימים יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו.

במקרה של עדכון תנאי השימוש, אנחנו נעדכן את "תאריך עדכון" בראש המסמך. באחריותך לבדוק את תנאי השימוש ותאריך העדכון שלהם מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תבצע שינויים מהותיים בתנאי השירות, נעדכן על כך באמצעות פרסום באתר במקום בולט ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת במערכות החברה.

אלא אם צוין אחרת בהסכם, הסכם זה לא ניתן לתיקון או שינוי, אלא באופן כתוב על ידי הנהלת החברה. אינך יכול להמחאות את זכויותיך וחובותיך לפי הסכם זה ללא הסכמת החברה. החברה יכולה להעביר, להמחאות, להעניק רישיון משנה או לשעבד בכל צורה שהיא, את זכויותיה וחובותיה תחת הסכם זה לכל צד שלישי שהוא, ללא הודעה אישית או צורך בקבלת הסכמתך, בקשר למכירה או העברת כל נכסיה באופן מהותי.

שינויים באתר

החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל זמן נתון ובכל דרך שהיא, לשנות ו/או להסיר ו/או לעדכן חלק מהאתר ו/או את כולו ו/או להטיל חיובים על השימוש באתר, עם או בלי הודעה מראש. החברה לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כאשר היא משנה ו/או מסירה ו/או מעדכנת חלק מהאתר ו/או את כולו. ככל שהנך מתנגד לשינויים שביצעה החברה, הנך מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר. המשך השימוש שלך באתר, לאחר ביצוע השינויים, יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו.

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו בשירות זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש בשירות זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

סיום ההסכם

החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לשירותיה, או לכל חלק מהם, לכל משתמש ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש בשירותים.

חוק וסמכות שיפוטית

הסכם זה כפוף לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך לעניין הסכם זה, אכיפתו ופרשנותו, ולא תהא סמכות שיפוט לאף בית משפט אחר.

הודעות לחברה

כל הודעה או מסמך אחר לחברה יועברו בכתב, ימוענו למשרדה הרשום של החברה ויישלחו באמצעות דואר רשום. הודעה כאמור תיחשב כ"נתקבלה" אצל החברה בתוך 72 שעות ממועד שליחתה בדואר רשום, כאמור, או עם מסירתה ע"י שליח.

ויתור על זכויות בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

צור קשר

במידה ויש לך שאלות בנוגע להסכם זה או במידה והנך זקוק לתמיכה כלשהי באתר, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל בקשה info@bt360.biz ואנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב לך בהקדם האפשרי.